Xylodromus testaceus (Erichson, 1840)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Xylodromus > Xylodromus testaceus

Description

Distribution (may take a minute to appear)