Xyletinus longitarsis Jansson, 1942

Taxonomy: Polyphaga > Bostrichoidea > Ptinidae > Xyletinus > Xyletinus longitarsis

Description

Distribution (may take a minute to appear)