Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837)

Taxonomy: Polyphaga > Curculionoidea > Curculionidae > Xyleborus > Xyleborus dryographus

Common name: 

Ambrosia Beetle

Description

Distribution (may take a minute to appear)