Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837)

Taxonomy: Polyphaga > Curculionoidea > Curculionidae > Xyleborinus > Xyleborinus saxesenii

Description

Distribution (may take a minute to appear)