Xenota myrmecobia (Kraatz, 1856)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Xenota > Xenota myrmecobia

Description

Distribution (may take a minute to appear)