Tetratoma desmarestii Latreille, 1807

Taxonomy: Polyphaga > Tenebrionoidea > Tetratomidae > Tetratoma > Tetratoma desmarestii

Images

Tetratoma desmarestii

Description

Distribution (may take a minute to appear)