Protaetia metallica (Herbst, 1782)

Taxonomy: Polyphaga > Scarabaeoidea > Scarabaeidae > Protaetia > Potosia > Protaetia metallica

Images

Protaetia metallica

Description

Distribution (may take a minute to appear)