Nacerdes melanura (Linnaeus, 1758)

Taxonomy: Polyphaga > Tenebrionoidea > Oedemeridae > Nacerdes > Nacerdes melanura

Common name: 

Wharf Borer

Images

Nacerdes melanura

Description

Articles

Pitman, A.J. (1992). Distribution of the Wharf-borer, Nacerdes melanura L. (Oedemeridae). The Coleopterist 1(3): 26.

Distribution (may take a minute to appear)