Microdota atomaria (Kraatz, 1856)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Microdota > Microdota atomaria

Description

Distribution (may take a minute to appear)