Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)

Taxonomy: Adephaga > Carabidae > Leistus > Leistus > Leistus ferrugineus

Images

Leistus ferrugineus
Leistus ferrugineus

Description

Distribution (may take a minute to appear)