Leiodes silesiaca (Kraatz, 1852)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Leiodidae > Leiodes > Leiodes silesiaca

Description

Distribution (may take a minute to appear)