Lathrobium dilutum Erichson, 1839

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Lathrobium > Lathrobium > Lathrobium dilutum

Description

Distribution (may take a minute to appear)