Hylis olexai (Palm, 1955)

Taxonomy: Polyphaga > Elateroidea > Eucnemidae > Hylis > Hylis olexai

Description

Distribution (may take a minute to appear)