Gibbium psylloides (de Czenpinski, 1778)

Taxonomy: Polyphaga > Bostrichoidea > Ptinidae > Gibbium > Gibbium psylloides

Description

Distribution (may take a minute to appear)