Brachypterolus vestitus (Kiesenwetter, 1850)

Taxonomy: Polyphaga > Cucujoidea > Kateretidae > Brachypterolus > Brachypterolus vestitus

Common name: 

Antirrhinum Beetle

Description

Distribution (may take a minute to appear)