Brachypterolus linariae (Stephens, 1830)

Taxonomy: Polyphaga > Cucujoidea > Kateretidae > Brachypterolus > Brachypterolus linariae

Images

Brachypterolus linariae

Description

Distribution (may take a minute to appear)