Atheta brunneipennis (Thomson, C.G., 1852)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Atheta > Atheta brunneipennis

Description

Distribution (may take a minute to appear)